Download Algemene Voorwaarden

Voorwaarden HD Parking / totaal 5 pagina’s.

Artikel 1:- Begripsbepalingen

1.1. HD PARKING / HDPARKING.NL is onderdeel van DIMA Capital met kvk 68305036

1.2. KLANT/ DE REIZIGER: degene die bij Hdparking.nl een online reservering plaatst.

1.3. PARKEERPERIODE: de vooraf in de reservering aangegeven periode door de klant, wanneer het voertuig moet worden geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

Artikel 2: De parkeerfaciliteit

2.1. De klant kan online via https://hdparking.nl/reserveren/  een reservering doen met de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijden.

2.2. De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te parkeren.

2.3. Voor deze verschillende parkeerfaciliteiten ( Amstelveen, Aalsmeer, Hoofddorp, Badhoevedorp) zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd.

2.4. Hdparking.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

2.5. Hdparking.nl heeft het recht voertuigen te verplaatsen naar andere parkeerlocaties indien zij dit noodzakelijk acht o.a bij overboeking en beschikbaarheid van parkeerplekken. LET OP: op elk gewenst tijdstip tijdens de parkeerperiode.

2.6. Hdparking.nl heeft het recht indien zij dit noodzakelijk acht een andere route te rijden met het voertuig.

2.7. Hdparking.nl is nooit te nimmer aansprakelijk voor extra parkeerkosten, extra gereden kilometers of het missen van een vlucht door welke oorzaak dan ook.

2.8 Hdparking.nl biedt alleen binnen parkeerfaciliteiten aan. Deze faciliteiten zijn alleen toegankelijk voor personenwagens. Niet elk bus past veilig door de ingang van een parkeergarage heen. Indien een klant toch zijn bus wil inleveren en later blijkt dat het niet lukt. Is HD parking gerechtigd dit voertuig op een willekeurige parkeerlocatie te parkeren. Hdparking.nl zal proberen een niet vrij toegankelijk parkeerterrein te vinden.

Artikel 3 – Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

3.1. De reiziger dient te betalen voor begin van zijn parkeerperiode. De reiziger bepaalt zelf wanneer de betaling plaatsvindt. Er kan alleen op locatie niet contant afgerekend worden door reiziger. De betaling moet binnen zijn als u aankomt op Schiphol op het moment van parkeren. Verder hanteren we geen betalingstermijnen om uw boeking te activeren. De reiziger kan zijn reservering onbeperkt en kosteloos veranderen zonder financiële toeslagen.

3.2. De reiziger kan zijn reservering wel annuleren maar ontvangt geen terugbetaling van het aankoopbedrag. De reiziger ontvangt een parkeertegoed met een onbeperkte geldigheidsduur. Bij situaties waarbij de luchthaven Schiphol niet bereikbaar is voor HD Parking ontvangt de reiziger een tegoedbon van het volledige aankoopbedrag.

3.3. Door te reserveren via de website hdparking.nl gaat u akkoord met ons kortingsbeleid. Hdparking.nl zal u maximaal 6x per jaar per een email met aanbieding doen toekomen. Wilt u geen aanbiedingen meer ontvangen kunt u de ontvangen e-mail met ”nee” beantwoorden.

3.4 Indien de klant een foutieve boeking gemaakt heeft. Is HD Parking gerechtigd een extra bedrag te factureren van € 25,00.

3.5. De reiziger kan zijn reservering wel annuleren maar ontvangt geen terugbetaling. De reiziger ontvangt een parkeertegoed met een onbeperkte geldigheidsduur.

Artikel 4: Parkeren, retourneren en klachten

4.1. Parkeren: Bij aankomst dient alleen de autosleutel te worden afgegeven aan de medewerker van hdparking.nl.

4.2. Retourneren: De klant dient hdparking.nl, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de autosleutel worden aan de klant geretourneerd na het tonen van het getekende parkeercontract ontvangen op de heenreis. En bij twijfel een geldig legitimatiebewijs die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan.

4.3. Hdparking.nl behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Hdparking.nl behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.

4.4. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. hdparking.nl heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Hdparking.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen wel per case onderzoeken of HD Parking over zal gaan tot het betalen van een compensatiebedrag.De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt. De klant kan deze wijzigingen zelf doorgeven via een URL in de reserveringsbevestiging.

4.5. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door hdparking.nl geen wachtgeld in rekening gebracht.

4.6. Klachten: over de dienstverlening van hdparking.nl dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig zo spoedig mogelijk gemeld worden per e-mail naar info@hdparking.nl. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: Verplichtingen klant.

Klant is gehouden:

5.1 Er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Hdparking.nl zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verwijderen van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal hdparking.nl geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die hdparking.nl opdracht heeft gegeven. De klant is gehouden dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

5.2 Er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is. Verplicht volledige cascoverzekering inclusief diefstal.

5.3 Eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig moeten direct op Schiphol aan de chauffeur, die het voertuig terugbrengt, kenbaar gemaakt worden, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt. Vermeende schades moeten dus direct op Schiphol gemaild worden naar info@hdparking.nl. Bij het verlaten van de luchthaven Schiphol vervalt het recht op reclamatie.

Heeft u geen telefoon met mobiele data kunt u mailen met het zakelijke toestel van de chauffeur. Tevens in deze e-mail graag de foto’s van de schade.

5.4. U bent verplicht om het instructie boekje in uw dashboardkastje van uw auto te laten. U hoeft geen kentekenbewijs en verzekeringsdocument in uw auto te laten.

5.5 Tevens bent u verplicht om ervoor te zorgen dat u een reservewiel of thuiskomer in uw auto aanwezig is.

Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden hdparking.nl

6.1. Hdparking.nl is verplicht en bevoegd de auto van de klant te parkeren en in deze te rijden.

6.2. De hdparking.nl medewerker is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.

6.3. Hdparking.nl is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.

6.4. Hdparking.nl is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.

6.5. Hdparking.nl verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel.

6.6. Hdparking.nl verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke en nette wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

6.7 Hdparking.nl is ten allen tijden bevoegd de auto van de klant te verplaatsen naar andere parkeerlocaties indien hdparking.nl dat nodigt acht.

Artikel 7: Extra verzekering

Verzekeringsvoorwaarden HD Parking Schiphol:

Uw auto moet wel volledig casco verzekerd zijn om gebruik te maken van onze parking. U parkeert anders onrechtmatig en vervallen de verzekeringsvoorwaarden.

  • Bij schadegevallen onder de €750,- herstellen wij de schade aan uw voertuig, dit gaat niet via uw autoverzekering.
  • Bij schadegevallen boven de €750,- vergoeden wij het eigen risico en het verval in premie op uw autoverzekering.
    ( Maximaal 2 jaar)

LET OP: dit is alleen van toepassing tijdens het vervoer van en naar de parkeerplaats. Dus als de auto aan het rijden is. Parkeerschade ontstaan tijdens de stalling of andere schade ontstaan tijdens de stalling van het voertuig gaan altijd via de eigen autoverzekering van de klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen) van de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van hdparking.nl is hdparking.nl slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

8.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel sluit hdparking.nl aansprakelijkheid uit ter zake van diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

8.4. De klant vrijwaart hdparking.nl tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door hdparking.nl verrichte werkzaamheden.

Artikel 9: Privacy beleid Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van hdparking.nl.

Door gebruik te maken van de diensten die hdparking.nl u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. hdparking.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar klanten. Als u een reservering plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, autogegevens, reisgegevens en betaalgegevens nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Uw adresgegevens hoeft u niet in te voeren tijdens het maken van een reservering. Alle gegevens die u bij het aanmaken van uw reservering bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een optimale dienstverlening door hdparking.nl.

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan hdparking.nl hiertoe overgaan. Voor het aanpassen en of annuleren van een boeking kunt u contact opnemen met info@hdparking.nl. Dit geldt tevens voor het verwijderen van persoonlijke gegevens. Opslag en beveiliging gegevens: Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de klantendatabase van hdparking.nl. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van hdparking.nl voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Hdparking.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement.

Artikel 10 Reservering, wijziging en annulering

10.1 De Gereserveerd Parkeer boeking geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de voor het betreffende Gereserveerd Parkeren product toegewezen aantal parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaatsen niet (meer) beschikbaar blijken te zijn, zal hdparking.nl de boeking niet accepteren en de Parkeerder daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen.

Artikel 11: Slotbepaling

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen hdparking.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen hdparking.nl is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

11.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Deze Algemene voorwaarden is effectief vanaf 01-06-2016 versie 1.1.

(24-05-2017 versie 1.2)
(02-06-2017 versie 1.3 )